Pro média

TZ, 22. 10. 2019 I veřejné budovy potřebují průkaz

TZ, 08.10. 2019 Výstavba budov s kladnou nulou

TZ, 2. 10. 2019 Zpracování energetických auditů budov

TZ, 9.9. 2019 Na pasivní domy jsou cihláři připraveni

TZ, 24.6. 2019 Kdo tvrdí, že na trhu chybí cihly?

TZ, 19.6. 2019 Za cihlu se připlatí

TZ, 30. 5. 2019 Zápis z valné hromady Cihlářského svazu Čech a Moravy

TZ, 27.5. 2019 Byty jsou obrovskou příležitostí

TZ, 31.7.2017 Cihelné výrobky v České republice v roce 2018

* * *

RELEVANTNÍ TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ

ČSN 73 0540

Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0821

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN EN 206-1

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 998-1

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1745

Zdivo a výrobky pro zdivo. Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot

ČSN EN 1990

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1

Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1

Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 0532

Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky

ČSN EN 13914-1

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky

ČSN EN 13914-2

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro

vnitřní omítky

ČSN 73 3715

Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

ZDIVO

ČSN 72 2600

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2609

Cihlářské názvosloví

ČSN EN 771-1

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 998-2

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdivo

ČSN EN1996-1-1

Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2

Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2

Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3

Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-8

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

PŘEKLADY

ČSN EN 845-2

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

STROPY

ČSN EN 72 2640

Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

ČSN EN 72 3705

Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN EN 15037-1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

ČSN EN 15037-3

Betonové nefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: pálené stropní vložky

 O svazu
Pro členy
Kalendář